Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

Projekt neve: PODMANICZKY ÚT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE

Azonosító szám: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008

Hírek

2019. január 3.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PODMANICZKY ÚT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL (TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 100 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
2017. május 23-án aláírásra került a Támogatási szerződés, mely alapján a támogatás keretében elszámolható költségek bruttó összege 100.000.000,- Ft. A szükséges saját önerő összege bruttó 8.664.550,-Ft, melyet az Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséből biztosított.
A Támogatási szerződés aláírását követően megkezdődött a projekthez kapcsolódó kötelező közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása.
Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kiviteli terveket készítő cég, a műszaki ellenőrzési feladatokat végző cég.
Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírásra került a kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 3 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az Omega –Zolas Kft. adta. Nettó vállalási ár: 79.088.425,-Ft.
A vállalkozási szerződés aláírására, a munkaterület átadására 2018. május 28-án került sor.

A beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 261 hrsz (Podmaniczky út), 5578/1 hrsz (Ószőlő Fő út), 2125/1 hrsz, 2125/2 hrsz (Kossuth Lajos út), 5711 hrsz (Remény út), 0311 hrsz, 0309 hrsz, 0313 hrsz, 0324 hrsz önkormányzati valamint állami tulajdonú területek.

Megépített létesítmények:

Földmedrű csatorna, árok kotrása 415,8 m
Földmedrű csatorna, árok kotrása, meder burkolat készítése 24,4 m
Zárt csatorna Ø300 KG-PVC 764,5 m
Zárt csatorna Ø40 tokos betoncső cementhabarcs kötéssel 81,1 m
Zárt csatorna Ø60 tokos betoncső cemethabarcs kötéssel 626,3 m
Útpadka folyóka 40/15/200 629,6 m
Zárt csatorna Ø400 PVC (T-5-1-0) 53,9 m
Remény utcai szikkasztó árkok zárt csatornára történő rákötése Ø200 KG-PVC 65,9 m
Podmaninczky utcai útpadka folyókák víznyelő rákötések Ø200 KG-PVC 23,6 m
   
Megépített vízi létesítmények összes hossza: 2685,1 m

Egyéb építendő műtárgyak:

víznyelő akna 24 db
zsilipakna 1 db
tisztítóakna 41 db
Ø60 csavarorsós elzáró szerelvény 2 db
Előregyártott kitorkolófej Ø60 csőhöz 4 db
40x40x8 beton burkoló lap 66 m2

2018. október hónapban a kivitelezési munkák befejeződtek. 2018. november hónapban a műszaki átadás átvételi eljárás lezárult.
A megvalósulási tervek elkészítését követően benyújtásra került a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem az illetékes hatósághoz. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Jogerős engedély várható megszerzésének időpontja 2019. január.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2019. január 31.

2017. szeptember 29.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PODMANICZKY ÚT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 100 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Tiszaföldvár belterületén megjelenő csapadékvíz elvezetésének kérdése régóta megoldandó feladatként jelenik meg a város vezetése számára. A város területe kisebb kiemelkedő magaslatoktól eltekintve, sík fekvésű és csak kis lejtéssel bír a város központjától a város-határ felé. A szélsőséges időjárási és vízjárási adottságok következtében a település fennállása óta folyik a küzdelem a vizek kártételei ellen.
A jelen projekt keretében közvetlenül az V. sz. öblözet fő csapadékgyűjtő csatorna kialakítását kívánjuk megvalósítani. A területeken jelenleg kis mélységű földmedrű, illetve felújításra szoruló burkolt árkok találhatók, melyek nem alkotnak összefüggő hálózatokat. Az átereszek közötti árokszakaszok, részben összeköttetésben állnak egymással, de nem képeznek összefüggő elvezető rendszert, mivel több helyen feliszapolódtak, és a magassági vonalvezetés nem megfelelő. A kapubejárók a legtöbb helyen áteresszel vannak kiépítve, de utcánként néhány bejárót csak áttöltéssel alakítottak ki. A részben működő elvezető hálózatok nem jutnak el a meglévő befogadókig, így az árkok, szikkasztó árkok elvén működnek. Ezeken a területeken belvizes foltok keletkeznek. A jelenlévő belvíz a burkolt úton károsítja az útalapot, és épületeket ezáltal terhelhetősége csökken. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével a mélyebb területekről is elvezetésre kerülne a felgyülemlett csapadékvíz az ott élők tulajdonának védelme érdekében. A csatornázás a felesleges csapadékvíz elvezetésével biztonságosabbá teszi az ingatlanokat, kiszámíthatóvá a gazdasági tevékenységet. Az utak állapotát jelentősen javítja, hogy csapadékos időben nem áll meg a víz az úttest mentén és nem áztatja az út altalaját. A járdák víztelenítése a gyalogos közlekedést is megkönnyíti. A tervezett beruházás egyben a közterület rendezés eszköze és lehetősége is, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során a csatornaépítés befejezését követően tereprendezés is megvalósul, amely a későbbiekben zöldfelület létesítésével egységes és esztétikus utcakép kialakítását teszi lehetővé.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 261 hrsz (Podmaniczky út), 5578/1 hrsz (Ószőlő Fő út), 2125/1 hrsz, 2125/2 hrsz (Kossuth Lajos út), 5711 hrsz (Remény út), 0311 hrsz, 0309 hrsz, 0313 hrsz, 0324 hrsz önkormányzati valamint állami tulajdonú területek.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2018. október 31.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.