Körforgalom építése

Projekt neve: KÖRFORGALOM ÉS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE TISZAFÖLDVÁR KÖZPONTJÁBAN

Azonosító szám: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006

Hírek

2020. március 25.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖRFORGALOM ÉS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE TISZAFÖLDVÁR KÖZPONTJÁBAN CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL (TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés támogatási rendszeréhez benyújtott „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában” című TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
Konzorciumi partner a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
2017. június 01-én aláírásra került a Támogatási szerződés, mely alapján a támogatás keretében elszámolható költségek bruttó összege 250.000.000,- Ft.

Projekt közvetlen célja: a Kossuth Lajos út – Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban, új körforgalmi csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése, valamint a műszaki fejlesztéshez kapcsolódóan szemléletformáló program megvalósítása.
A Támogatási Szerződésnek megfelelően a tárgyi projekt engedélyes és kiviteli tervei az összes szakág vonatkozásában elkészültek. Az engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában az érintett hatóságok az engedélyüket megadták.
Tiszaföldvár Városi Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Kft. közös ajánlatkérők a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú, „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában”elnevezésű a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113.§ szerinti a kivitelezési munkálatokra feltételes közbeszerzési eljárást indított.
A támogatási összeg csökkentése, az elhúzódó döntés, valamint az építőiparban tapasztalt 40-50%-os áremelkedés a kivitelezői költségek emelkedését eredményezték.
A tárgyi projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrás rendelkezésre állásához Tiszaföldvár Város Önkormányzata fejlesztési célú kölcsön igénybevételére hitelkérelmet nyújtott be, melyhez a 1480/2018 (X.3). Korm. határozatban a Kormány nem járult hozzá.
A pénzügyi fedezet hiánya miatt a közbeszerzési eljárást Döntéshozó eredménytelené nyilvánította.
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 389/2018 (XI.15.) számú határozatával döntött arról, hogy a körforgalom megvalósításához újból benyújtja hitelkérelmét fejlesztési célú kölcsön igénybevételére.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet kérelmét a kormány jóváhagyta. A projekt megvalósítása érdekében ezt követően aláírásra került az OTP Bankkal a kölcsönszerződés, mely a támogatási szerződésben meghatározott összeggel biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet.
Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült nettó 268.922.699 Ft bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján 2019. márciusában kiírásra került a körforgalom és közlekedési létesítmények építése kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 3 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-Line 2005 Kft. adta. Nettó vállalási ár: 268.938.605,-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2019. április hónapban kerül sor.
Munkaterület átadásának időpontja 2019. április 16.
A körforgalom építésének megkezdése előtt a meglévő és kiváltásra kerülő közműhálózati elemek felkutatására és bontására került sor.
Az építési munkálatokhoz a kivitelező a nyomvonal kitűzéseket és az ideiglenes forgalomtechnikai rendszerek telepítését elvégezte.
A bontási munkálatok során elbontásra került a csomópontban meglévő csapadékvíz elvezető hálózat egy része. A közmű építések során kiépültek a tavalyi évben a beruházás részeként megépített CS-1-0-0 jelű csapadék gerinc vezetékhez csatlakozó ágvezetékek DN 200-as méretben és 208,3 m hosszban. Az útalatti átvezetésekhez beépítésre került 88,2 m ÜPE 300-as és 13,5 m ÜPE 400-as védőcső. További csatorna hálózati elemként kiépült 53,2 m DN 315 PVC-U tömör falú csatorna, valamint 26 m DN 400 PVC-U tömör falú csatorna. A csatorna hálózathoz kiépült 12 db tisztító akna előregyártott akna elemekből és 23 db víznyelő akna műtárgy.
Kiépült 202,9 m új ivóvíz vezeték és 162 m új gázvezeték gerinc hálózat és bekötő vezeték.
A 0,4 kV-os erőátviteli hálózat kiváltása, áthelyezése megtörtént, az új közvilágítási hálózat keretében kihelyezésre kerültek az új acél közvilágítási oszlopok.
A közműkiváltások során az Önkormányzat saját beruházásában kiváltásra kerültek a körforgalmat érintő hírközlési hálózatok ( Magyar Telekom és PR-Telekom hálózat).
A közmű kiváltásokat követően megkezdődtek az útépítési munkálatok, melyek a geometria kialakításával, azaz földmunkavégzéssel indultak. Pályaszerkezetnek megfelelő rétegrend vastagság szerinti földkiemeléssel, teherbíró és fagyvédő ágyazati rétegek beépítésével. Ezt követően a kivitelezési munkálatok előregyártott betonelemekből szegélyépítéssel, útalap beton készítésével és aszfaltozási munkálatokkal folytatódtak.
A projekt keretében kialakításra került egy 5 ágú körforgalmi csomópont. Megépítésre került 298 fm elválasztott rendszerű gyalog- és kerékpárút, 121 fm gyalogjárda. Átépítésre, kiépítésre került 5 db gyalogátkelőhely, 10 db parkoló és 1 db buszmegálló.
A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárult. A forgalomba helyezési engedély, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra került.
A projekt fizikai befejezése 2019. december 31.


Hírek

2017. augusztus 30.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖRFORGALOM ÉS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE TISZAFÖLDVÁR KÖZPONTJÁBAN CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés támogatási rendszeréhez benyújtott „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában” című TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
Konzorciumi partner a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a 4633-Martfű-Kunszentmárton összekötő út és a 4628-Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötő út csomópontjában körforgalmi csomópont kialakítását tervezi megvalósítani.
Projekt közvetlen célja: a Kossuth Lajos út – Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban, új körforgalmi csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése, valamint a műszaki fejlesztéshez kapcsolódóan szemléletformáló program megvalósítása.
A projekt rövid távú, konkrét célja: – tovább fejleszteni a település kerékpárút hálózatát; – új körforgalmi csomópont kiépítésével forgalomcsillapítás, és baleset megelőzés a forgalmasabb útszakaszon; – közlekedéssel kapcsolatos szemléletformáló program megvalósítása
A projekt hosszú távú átfogó célja: – a településen a balesetmentes és biztonságos közlekedési feltételek megteremtése – a településen élők körében az alternatív és a környezetbarát közlekedési kultúra elterjesztése – a tematikus nyomvonalhoz való csatlakozás, környezet óvása, ösztönzés a mozgásra, az egészségesebb életre.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 1375/2 hrsz-ú, 1375/1 hrsz-ú, 367/2 hrsz-ú, 367/3 hrsz-ú, 367/5 hrsz-ú, 2127/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú (Kossuth L. út), 2125/1 hrsz-ú (Kossuth L. út) 520 hrsz-ú (Mártírok út) állami tulajdonú terület.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.