Tiszaföldvár » Körforgalom építése

Körforgalom építése

Projekt neve: KÖRFORGALOM ÉS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE TISZAFÖLDVÁR KÖZPONTJÁBAN

Azonosító szám: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006

Hírek

2020. március 25.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖRFORGALOM ÉS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE TISZAFÖLDVÁR KÖZPONTJÁBAN CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL (TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés támogatási rendszeréhez benyújtott „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában” című TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
Konzorciumi partner a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
2017. június 01-én aláírásra került a Támogatási szerződés, mely alapján a támogatás keretében elszámolható költségek bruttó összege 250.000.000,- Ft.

Projekt közvetlen célja: a Kossuth Lajos út – Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban, új körforgalmi csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése, valamint a műszaki fejlesztéshez kapcsolódóan szemléletformáló program megvalósítása.
A Támogatási Szerződésnek megfelelően a tárgyi projekt engedélyes és kiviteli tervei az összes szakág vonatkozásában elkészültek. Az engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában az érintett hatóságok az engedélyüket megadták.
Tiszaföldvár Városi Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Kft. közös ajánlatkérők a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú, „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában”elnevezésű a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113.§ szerinti a kivitelezési munkálatokra feltételes közbeszerzési eljárást indított.
A támogatási összeg csökkentése, az elhúzódó döntés, valamint az építőiparban tapasztalt 40-50%-os áremelkedés a kivitelezői költségek emelkedését eredményezték.
A tárgyi projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrás rendelkezésre állásához Tiszaföldvár Város Önkormányzata fejlesztési célú kölcsön igénybevételére hitelkérelmet nyújtott be, melyhez a 1480/2018 (X.3). Korm. határozatban a Kormány nem járult hozzá.
A pénzügyi fedezet hiánya miatt a közbeszerzési eljárást Döntéshozó eredménytelené nyilvánította.
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 389/2018 (XI.15.) számú határozatával döntött arról, hogy a körforgalom megvalósításához újból benyújtja hitelkérelmét fejlesztési célú kölcsön igénybevételére.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet kérelmét a kormány jóváhagyta. A projekt megvalósítása érdekében ezt követően aláírásra került az OTP Bankkal a kölcsönszerződés, mely a támogatási szerződésben meghatározott összeggel biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet.
Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült nettó 268.922.699 Ft bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján 2019. márciusában kiírásra került a körforgalom és közlekedési létesítmények építése kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 3 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-Line 2005 Kft. adta. Nettó vállalási ár: 268.938.605,-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2019. április hónapban kerül sor.
Munkaterület átadásának időpontja 2019. április 16.
A körforgalom építésének megkezdése előtt a meglévő és kiváltásra kerülő közműhálózati elemek felkutatására és bontására került sor.
Az építési munkálatokhoz a kivitelező a nyomvonal kitűzéseket és az ideiglenes forgalomtechnikai rendszerek telepítését elvégezte.
A bontási munkálatok során elbontásra került a csomópontban meglévő csapadékvíz elvezető hálózat egy része. A közmű építések során kiépültek a tavalyi évben a beruházás részeként megépített CS-1-0-0 jelű csapadék gerinc vezetékhez csatlakozó ágvezetékek DN 200-as méretben és 208,3 m hosszban. Az útalatti átvezetésekhez beépítésre került 88,2 m ÜPE 300-as és 13,5 m ÜPE 400-as védőcső. További csatorna hálózati elemként kiépült 53,2 m DN 315 PVC-U tömör falú csatorna, valamint 26 m DN 400 PVC-U tömör falú csatorna. A csatorna hálózathoz kiépült 12 db tisztító akna előregyártott akna elemekből és 23 db víznyelő akna műtárgy.
Kiépült 202,9 m új ivóvíz vezeték és 162 m új gázvezeték gerinc hálózat és bekötő vezeték.
A 0,4 kV-os erőátviteli hálózat kiváltása, áthelyezése megtörtént, az új közvilágítási hálózat keretében kihelyezésre kerültek az új acél közvilágítási oszlopok.
A közműkiváltások során az Önkormányzat saját beruházásában kiváltásra kerültek a körforgalmat érintő hírközlési hálózatok ( Magyar Telekom és PR-Telekom hálózat).
A közmű kiváltásokat követően megkezdődtek az útépítési munkálatok, melyek a geometria kialakításával, azaz földmunkavégzéssel indultak. Pályaszerkezetnek megfelelő rétegrend vastagság szerinti földkiemeléssel, teherbíró és fagyvédő ágyazati rétegek beépítésével. Ezt követően a kivitelezési munkálatok előregyártott betonelemekből szegélyépítéssel, útalap beton készítésével és aszfaltozási munkálatokkal folytatódtak.
A projekt keretében kialakításra került egy 5 ágú körforgalmi csomópont. Megépítésre került 298 fm elválasztott rendszerű gyalog- és kerékpárút, 121 fm gyalogjárda. Átépítésre, kiépítésre került 5 db gyalogátkelőhely, 10 db parkoló és 1 db buszmegálló.
A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárult. A forgalomba helyezési engedély, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra került.
A projekt fizikai befejezése 2019. december 31.


Hírek

2017. augusztus 30.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖRFORGALOM ÉS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE TISZAFÖLDVÁR KÖZPONTJÁBAN CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés támogatási rendszeréhez benyújtott „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában” című TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
Konzorciumi partner a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a 4633-Martfű-Kunszentmárton összekötő út és a 4628-Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötő út csomópontjában körforgalmi csomópont kialakítását tervezi megvalósítani.
Projekt közvetlen célja: a Kossuth Lajos út – Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban, új körforgalmi csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése, valamint a műszaki fejlesztéshez kapcsolódóan szemléletformáló program megvalósítása.
A projekt rövid távú, konkrét célja: – tovább fejleszteni a település kerékpárút hálózatát; – új körforgalmi csomópont kiépítésével forgalomcsillapítás, és baleset megelőzés a forgalmasabb útszakaszon; – közlekedéssel kapcsolatos szemléletformáló program megvalósítása
A projekt hosszú távú átfogó célja: – a településen a balesetmentes és biztonságos közlekedési feltételek megteremtése – a településen élők körében az alternatív és a környezetbarát közlekedési kultúra elterjesztése – a tematikus nyomvonalhoz való csatlakozás, környezet óvása, ösztönzés a mozgásra, az egészségesebb életre.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 1375/2 hrsz-ú, 1375/1 hrsz-ú, 367/2 hrsz-ú, 367/3 hrsz-ú, 367/5 hrsz-ú, 2127/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú (Kossuth L. út), 2125/1 hrsz-ú (Kossuth L. út) 520 hrsz-ú (Mártírok út) állami tulajdonú terület.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Pályázatfigyelő