SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE TISZAFÖLDVÁR HOMOK VÁROSRÉSZÉN CÍMŰ, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0007 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

A szennyvízcsatorna hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen című projekt kétfordulós konstrukció keretében valósult meg. A projekt célkitűzése Tiszaföldvár Homok városrészének szennyvízcsatorna-hálózattal történő ellátása.
Az I. forduló pályázati anyaga 2008-ban került benyújtásra a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a „Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban. A Támogatási szerződés aláírására 2008. november 25-án került sor. E pályázati konstrukció forrását az Európai Unió Kohéziós Alapja és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Az I. fordulóban kiválasztásra került beszerzési eljárás keretében a projektmenedzsment szervezet. Nyertes Ajánlattevő: Észak-Alföldi Regionális Területfejlesztési és Területrendezési Alapítvány.
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költséghaszon elemzést elkészítését végző cég. Nyertes Ajánlattevő: U+W Mérnöki Szaktanácsadó és Szolgáltató Bt.
Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a vízjogi létesítési engedélyes terveket, kiviteli szintű tenderterveket készítő cég. Nyertes ajánlattevő: AQUA-VITA Közmű Kft.
A pályázatból a projekt előkészítési költségeit lehetett finanszírozni. Elkészült a döntés-előkészítő tanulmány, vízjogi létesítési engedélyes terv, műszaki dokumentáció és kiviteli szintű tenderterv. Ezen dokumentumok alapján készült el a 2. fordulós pályázati dokumentáció.
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a Tavaszmező út és a Döbrei J. út között egy új utca nyitását tette szükségessé. A beruházás megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 2009. szeptemberében elfogadta a rendezési terv módosítását. Ezt követően kezdődhetett el a tulajdoni viszonyok rendezésének megkezdése, a kisajátítási eljárások lefolytatása.
A II. fordulós pályázat benyújtásának feltétele a jogerős vízjogi létesítési engedély. Az engedélyeztetési eljárás feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanok Önkormányzati tulajdonba kerülése. Fentiek értelmében a tulajdonviszonyok rendezése 2010. évben megvalósult.
A megvalósíthatóság, gazdaságos üzemeltetés szempontjából projektben vannak olyan paraméterek, melyeket meg kell valósítani, valamint a projekt fenntarthatósága végéig teljesíteni kell:
- adott vízgyűjtő területen 1 km hosszon 45 db ingatlanbekötést kell teljesíteni,
- a kivitelezést követő 1 éven belül a vállalt bekötés számhoz 75%-os rákötést kell megvalósítani,
- a fenntarthatóság végére 92%-os rákötést kell megvalósítani.

Alapos vizsgálatot követően kiderült, hogy a pályázattal szembeni igen komoly követelmények csak abban az esetben teljesíthetők, ha az eredetileg tervezett projektterület csökkentésre kerül.

A II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges jogerős vízjogi létesítési engedélyt 2010. novemberében kapta meg az Önkormányzat.
A Támogatási konstrukció 2010. novemberében felfüggesztésre, emiatt Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2011. március 8-án nyújtotta be pályázatát az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú kétfordulós pályázati konstrukció második fordulójára.
Pozitív elbírálást követően a támogatási szerződés 2011. szeptember 28-án került aláírásra.
A második fordulóra benyújtott pályázat elszámolható összköltsége nettó 750.000.000,- Ft, melynek támogatástartalma nettó 636.964.055,- Ft, a támogatás mértéke 85%. A szükséges önerő összege nettó 113.035.945,- Ft.
A saját forrás kiegészítésére irányuló pályázatát Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2011. szeptember 30-án nyújtotta be az EU Önerő Alapra. A támogatási igényt jóváhagyták, így az önerő 50%-a támogatásból került finanszírozásra.

2011. Október hónapban kiválasztásra került beszerzési eljárás keretében a közbeszerzési szakértő, akinek a segítségével elkezdődött a projekt során lefolytatandó közbeszerzési eljárások előkészületei.
2011. év novemberében egyszerű közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a hitelt folyósító bank, a nyertes ajánlattevő az OTP Bank Nyrt.
A projektmenedzsment kiválasztására általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat. Nyertes ajánlattevő: Agenda Hungary Kft.
A FIDIC mérnök kiválasztására általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat. Nyertes ajánlattevő: KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárását az Önkormányzat 2011. novemberében indította el. A közbeszerzés becsült értéke alapján az eljárás típusa hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás.
A kedvezményezettnek a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően – 4/2011. (I.28.) Kormány rendelet alapján – a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint közbeszerzési-jogi és műszaki szempontú minőségellenőrzés céljából a Közreműködő Szervezethez be kellett nyújtania.
Az ellenőrzési eljárás elhúzódása miatt a dokumentációt át kellett dolgozni, mivel időközben – 2012. január 1. napjától – új Közbeszerzési Törvény lépett hatályba. Az átdolgozott dokumentáció 2012. januárjában újra megküldésre került a Közreműködő Szervezetnek.
A műszaki, szakmai minőségbiztosítási, valamint közbeszerzési-jogi minőségbiztosítási tanúsítvány birtokában lehetett elindítani a közbeszerzési eljárást.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2012. júliusában került sor a vállalkozási szerződés aláírására. Nyertes Ajánlattevő a SADE Magyarország Mélyépítő Kft.

A munkaterület átadását követően kezdődettek meg a kivitelezési munkálatok. Amennyire tartottunk attól, hogy ezekben a szűk, hosszú utcákban hogyan is lehet a szennyvízcsatornát megvalósítani, így visszagondolva a projekt életében történt eseményekre elmondható, hogy talán a kivitelezési munkálatok zajlottak a legrugalmasabban, leggördülékenyebben.

A fejlesztéssel érintett utcák a következők: Aranykert, Árpád, Kertvárosi, Beniczky 1-10., Csomagoló, Podmaniczky, Kurázsi Fő út, Kürti 1-19., Ókincsem I. 1-106., Ókincsem I kereszt, Ókincsem II., Ókincsem II. kereszt 96-34., Ókincsem III. kereszt 1-16., Óvirághegy I. 1-170., Petőfi, Reményhegy.
Rekonstrukciós szakaszok: Mártírok útja 30-68. szám közötti szakasz, Tavaszmező út, Döbrei János út 154. számtól a végéig.

2013. szeptemberében befejeződött a műszaki átadás- átvételi eljárás.
Összesen 787 db házi bekötés, 16,5 km gravitációs gerincvezeték és 5,2 km nyomóvezeték, 12 db átemelő készült el.
2014. november 25.-ig a pályázatban vállalt 779 db házi bekötésből 714 db ingatlan rácsatlakozott a szennyvízcsatorna-hálózatra.

A megvalósulási tervek elkészítését követően benyújtásra került a vízjogi üzemeltetési kérelem az illetékes hatósághoz, mely 2014. szeptemberében került kiadásra, valamint ezt követően az állami tulajdonú területek vonatkozásában elkészültek a vízelvezetési szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok.
A vagyonkezelővel a KKK-val a tulajdonossal az MNV-Zrt-vel történt hosszadalmas egyeztetést követően 2014. nyarán aláírásra kerültek a szolgalmi jog alapításához szükséges megállapodások, valamint a kártalanítások kifizetése.

Jogszabályi módosítások miatt a projekt maradványának terhére viziközmű vagyonértékelést kellett elvégeztetnünk.
Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a vagyonértékelést végző cég. Nyertes ajánlattevő az ECOELINE Zrt. A vagyonértékelés mellett a projekt költséghaszon elemzése is átdolgozásra került, így a korábban megállapított 85 %-os támogatási intenzitás 95 %-ra módosult.
A saját forrás kiegészítésére nyert Eu Önerő Alap, Új Önerő Alap, valamint a támogatási intenzitás átszámolását követően összesen a nettó 750 millió forintos összköltség mellett az Önkormányzat önereje 36 millió forintra csökkent a 113 millió forintról.

Jelenleg a vízelvezetési szolgalmi jog ingatlan nyilvántartáson történő átvezetése van folyamatban.
2014. decemberében kerül benyújtásra a projekt záró kifizetési kérelme és záró beszámolója.

2014. november 13.

 


 

A kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása befejeződött. A kivitelező a létesítményt a szerződéses határidőre, első osztályú minőségben, hiba és hiánymentesen elkészítette. Ennek megfelelően a létesítményt a megrendelő részére átadta.

2014. szeptember 18.

 


 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Petőfi S. út, Bajkai G. út, Árpád út rövid szakasza, Ókincsem I. út, Ókincsem II. út, Ókincsem II. kereszt utakon 2013. július 15 és 2013 július 26 között útépítési munkálatok fognak zajlani ezért kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy reggel 7 és délután 17 óra között az érintett utcákban az utak mellett ne parkoljanak.
Az útépítési munkálatok ideje alatt az esetleges kellemetlenségek miatt megértésüket és szíves türelmüket kérjük.

2014. július 1.

 


 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mártírok úti szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója előre láthatólag 2013. július 15-ig tart.
Eredetileg a rekonstrukció a Mártírok út páros oldalát érintette volna. A páros oldalon a közműfeltárás során olyan helyzetet tapasztaltunk, melyek az eredetileg tervezett nyomvonal módosítását tették szükségessé.
Ezen nyomvonal módosítás miatti szükséges egyeztetések elvégzése miatt csak most állnak rendelkezésre azok az adatok, melyek alapján ezen tájékoztatást megtudjuk küldeni.
A rekonstrukció a páratlan oldalon a Mártírok út 3- 43 közötti szakaszt, a páros oldalon pedig a Mártírok út 56- 68 közötti szakaszt érinti.
A munkálatok ideje alatt az esetleges kellemetlenségek miatt megértésüket és szíves türelmüket kérjük.

2014. június 1.

 


 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaföldvár Homok városrészén a tervezett csatorna-hálózat 95%-a, valamint 12 új építésű átemelő elkészült. Az újépítésű csatorna-hálózat teljes kiépülése várhatóan április végéré valósul meg, ezt egy három hónapos konszolidációs időszakot követő kamerázási vizsgálat követi. A végleges úthelyreállítások júniusában és júliusában fognak történni.
A csatornahálózat üzemkész állapotát követően augusztus elejétől egy 1 hónapos próbaüzem kezdődik. Augusztusban egyhónapos próbaüzemmel zárul a beruházás, a rácsatlakozás ebben az időszakban, illetve ezt követően engedélyezett.
Az Önkormányzat ezúton kéri fel az érintett lakosokat, hogy csak az Önkormányzat kiértesítését követően kössenek rá az elkészült hálózatra, mivel az a kivitelezési munkálatokat akadályozza, és lassítja.
Kérjük, hogy a kiértesítést követően minél nagyobb számban végezzék el a rákötést a hálózatra, a próbaüzem lefolytatásához szükséges megfelelő szennyvízmennyiség biztosítása érdekében.
A szennyvíz-hálózatra való rácsatlakozás pontos időpontjáról, valamint a technikai megvalósítás részleteiről az Önkormányzat a Kivitelező céggel közösen Lakossági fórumon, szórólapokon, illetve a település honlapján fogja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot.

2013. április 22.

 


 

2012. szeptember 3-án megkezdődött a Szennyvízcsatorna –hálózat kivitelezése.
A projekt főbb műszaki paraméterei: 15.514,5 fm gravitációs csatorna, 5.208,4 fm nyomóvezeték, 779 db házi bekötés, 12 db átemelő.
A fejlesztéssel érintett utcák a következők: Aranykert, Árpád, Bajkai, Beniczky 1-10., Csomagoló, Kiss Mihály, Kurázsi Fő út, Kürti 1-19., Ókincsem I. 1-106., Ókincsem I. kereszt, Ókincsem II., Ókincsem II. kereszt 96-34., Ókincsem III. kereszt 1-16., Óvirághegy I. 1-170., Petőfi, Reményhegy.
Rekonstrukciós szakaszok: Mártírok útja 30-68. szám közötti szakasz, Tavaszmező út, Döbrei János út 154. számtól a végéig.
Az építési munkák várhatóan 2013. augusztus 30-án fejeződnek be. A projekt lezárására 2014. április 1-én kerül sor.

2012. szeptember 10.

 


 

2012. augusztus 23-án 10 órakor került megrendezésre a projekt nyitórendezvénye a polgármesteri hivatalban. A megjelenteket Hegedűs István polgármester köszöntötte, és röviden ismertette a város eddigi erőfeszítéseit a szennyvízcsatorna-hálózat teljes kiépítésére. A kivitelező képviseletében Keresztes Csaba, a SADE területi igazgató helyettese mutatta be röviden a kivitelező céget, illetve beszélt a várható kivitelezésről. A rendezvény egy ünnepélyes házi bekötés megépítésével zárult, melyre a Kiss Mihály úton került sor.

2012. augusztus 20.

 


 

A lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében az önkormányzat és a kivitelező cég közösen augusztus 13-16. között lakossági fórumokat tartott. A lakossági fórumok az ószőlői iskola, illetve a homoki iskola tornacsarnokában kerültek megrendezésre. A tájékozatókat a Polgármesteri hivatal Műszaki Osztályának vezetője, Kovács János tartotta, részt vett rajta a kivitelező képviseletében Telek Szilárd projektvezető és Hegedűs István polgármester. A lakosok jelentős számban (összesen 130 fő) vettek részt a fórumokon, és aktívan kérdeztek a megjelent vezetőktől, illetve műszaki szakembertől.

2012. augusztus 06.

 


 

2012. július 02-án Tiszaföldvár Város polgármestere és a SADE-Magyarország ügyvezető igazgatója, Kele Sándor Zsolt aláírták a kivitelezési megállapodást, és ezután megkezdődhettek a kivitelezés előkészítési munkái. 2012. július 16-án hivatalosan megtörtént a beruházás területének átadása a kivitelező részére, a tanácskozásra az érintett közművek képviselőit is meghívtuk.

2012. július 02.

 


 

A KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0007 azonosítószámú, Szennyvízcsatorna-hálózat építés Tiszaföldvár-Homok városrészen című projekt megvalósítási szakaszának fentiekben megjelölt időszakában megtörtént a közbeszerzéseket bonyolító cég, valamint a  PR szervezet kiválasztása 3 ajánlatos beszerzési eljárás keretében. A műszaki ellenőri feladatokat ellátó FIDIC mérnök és a Projektmenedzsment cégek kiválasztása hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás keretében történt, továbbá nyílt közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a kivitelező cég kiválasztása.  

A közbeszerzési eljárásokat az E-Közbeszerzések Kft. . folytatta le.

Cégadatok:
         Székhely: 5000 Szolnok, Szellő utca 30.
         Adószám: 14755703-2-16
         Cégjegyzékszám: 16-09-011042

A tájékoztatást és a nyilvánosság biztosítását az ALTAMIRA Grafikai Stúdió és Reklámügynökség Kft. látja el, elérhetőségei:
Cégadatok:
         Székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u. 49.
         Adószám: 11994291-2-15
         Cégjegyzékszám: 15-09-066267

Az eljárások eredményeképpen a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat az KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. végzi.
Cégadatok:
         Székhely: 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. Hrsz.
         Adószám: 11500607-2-16
         Cégjegyzékszám: 16-09-004330

A projektmenedzsment feladatokat az AGENDA Hungary Kft. látja el.
Cégadatok:
         Székhely: 4024 Debrecen, Blaháné u. 4. I./3.
         Adószám: 14582442-2-09
         Cégjegyzékszám: 09-09-016133

A kivitelezési munkálatokat a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. végzi.
Cégadatok:
         Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út. 72-74.
         Adószám: 11097875-2-43
         Cégjegyzékszám: 01-09-680188